Dưới đây là bảng tổng hợp để duy trì Alonead

Tên miền Alonead.com...........................$10 / năm
Tên miền cho adsense ...........................$10 / mỗi domain
Nội dung website cargo.site ...................$99 / năm
Email........................................................free
Tiền điện ............................................. ...$25 / tháng
Máy tính, laptop ......................................$600
Điện thoại ....................................... ...... $600
Quần áo ....................................... .........$100
Lương ....................................... ........... $1000
Ăn uống, thuốc .......................................$300
Điện thoại card .......................................$50
Chi phí mổ mắt  ......................................$2200
Bên đây là doanh thu

Hiện tại doanh thu của Alonead vào khoảng $20 một ngày.
doanh thu đột xuất từ bán adsense chưa pin $35
doanh thu từ bán nhạc $12

Skysumu adsense account for sale
© 2020 Skysumu. and owner Phạm Xuân Tiếp.If you reuse the content, image from this website please let me know at skysumu@icloud.com

Blog   Music      Note     Conditions        Privacy Policy
Live simply, Laugh often, Love deeply.
and don’t think much. Just do your best, and the rest is god idea.
(Pham Xuan Tiep)